avís legal

Aquests Termes i Condicions d’ús (més endavant, les “condicions d’ús”) s’apliquen al lloc web deSKINCLINIC el domini del qual és www.skinclinic.com, a tots els llocs relacionats o vinculats des de www.skinclinic.com perSKINCLINIC (més endavant i de forma conjunta, el «lloc»).

El lloc és propietat de la societat mercantil Julia España Perfums, S.A. (més endavant, «Perfumería Julia»), amb C.I.F. A-22220396 i seu social a Avenida Puigcerda Nº7 Polígon industrial “el Pla” 08185 Lliça de Vall, Barcelona, Catalunya, Espanya.

A l’utilitzar el lloc, mostra la seva conformitat amb les presents condicions d’ús Si no està d’acord, si us plau, abstinguis d’utilitzar-lo.

SKINCLINIC es reserva el dret, segons el seu únic criteri, a canviar, modificar, afegir o eliminar fragments de les condicions d’ús en qualsevol moment. Resta sota la seva responsabilitat consultar les presents condicions d’ús de forma periòdica amb la finalitat de comprovar si existeixen actualitzacions. Si continua utilitzant el lloc web després de la publicació de modificacions, s’entendrà que les accepta.

Contingut

Tots els texts, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografia, marques comercials, logotips, sons, cançons, il·lustracions i codi de programació (més endavant, el “contingut”), incloent sense limitació, el disseny, estructura, selecció, coordinació, expressió, estil, i organització de dit contingut, compresos per el lloc pertanyen a SKINCLINIC, que és qui els controla i autoritza, i estan protegits per les lleis d’imatge comercial, drets d’autor, patents i marques comercials, així com d’altres lleis de drets de propietat intel·lectual i de competència deslleial.

A menys que aquestes condicions d’ús estableixin el contrari de manera explícita, no està permès copiar, reproduir, tornar a publicar, carregar, enviar, exposar públicament, codificar, traduir, transmetre ni distribuir de manera alguna cap part de contingut del lloc en cap altre ordinador, servidor, pàgina web ni en un altre medi de publicació o distribució sense el consentiment previ escrit per SKINCLINIC .

Ús del lloc

Es prohibeix l’ús d’enllaços profunds, page-scrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics programes, algorítmes, metodologia o processos manuals similars per accedir, adquirir, copiar o fer un seguiment de part del lloc o el seu contingut per tal d’obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació no disponible a través del mateix. SKINCLINIC es reserva el dret a prohibir qualsevol activitat d’aquesta naturalesa.

No està permès l’ús del lloc ni del seu contingut amb finalitats ilegals o il·lícites segons aquestes condicions d’ús. Tampoc està permès encarregar la realització de cap activitat il·lícita o que violi els drets de SKINCLINIC o de tercers.

Exenció de responsabilitat

SKINCLINIC no garantitza que el lloc, contingut, serveis o prestacions del mateix no continguin errors o no s’interrumpeixin, ni es compromet a corregir errors ni que l’ús del lloc aporti uns resultats específics.

El lloc i el seu contingut s’ofereixen tal qual i segons la seva disponibilitat. Tota la informació del lloc està subjecta a canvis sense avís. SKINCLINIC que pot assegurar que els arxius o bé d’altres dades que es descarreguin del lloc no continguin virus o d’altres característiques destructives. La única forma de mostrar la seva disconformitat amb el lloc i el seu contingut és deixar d’utilitzar-lo. Aquesta limitació de responsabilitats forma part del cens entre les parts.

La renúncia de responsabilitat especificada anteriorment s’aplica als danys, responsabilitats o perjudicis produits per qualsevol error en el funcionament, error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, retard en el funcionament o transferència, virus, fallada en les línies de comunicació, robatori o destrucció, o bé per l’accès no autoritzat, alteració o ús, ja sigui per violació de contracte, negligència o qualsevol altra causa.

Limitació de responsabilitat

Excepte on la llei prohibeix, SKINCLINIC no serà en cap cas responsable de danys indirectes, accidentals ni fortuïts, inclòs el lucre cessant, encara qque hagi tingut coneixement de la possibilitat de que tals danys poguessin produir-se.

Indemnització

Vostè accepta indemnitzar i no demanar ni reclamar pèrdues,despeses ni responsabilitats (incloent honoraris d’advocats) a SKINCLINIC, els seus directius, administradors, accionistes, predecessors, successors en interès, empleats, agents, filials o associats, ni en el seu nom ni en el de tercers, a causa de l’ús del lloc.

Incompliment de les condicions d’ús.

Si ho considera oportú, SKINCLINIC podria revelar les seves dades personals (inclosa la seva identitat) amb la finalitat de dur a terme una investigació o reclamació derivada de l’ús del lloc, o bé per identificar, contactar o emprendre mesures legals contra algú que hagués interferit o causat perjudicis (amb intenció o sense ella) als drets de propietat de SKINCLINIC o dels usuaris del lloc, inclós els clients de SKINCLINIC. SKINCLINIC es reserva el dret a revelar en tot moment qualsevol dada que cregui convenient per complir amb les lleis, normatives, procediments judicials o sol·licituds governamentals.

Vostè consenteix que SKINCLINIC podria, segons el seu criteri i sense previ avís, inhabilitar el seu accés al lloc o bloqujar-lo si considera que ha incomplert les condicions d’ús o bé d’altres acords o directrius associats a l’ús del lloc. Així mateix accepta que l’incompliment d’aquestes condicions d’ús constitueix una pràctica empresarial il·lícita i deslleial, que provoca un perjudici irreparable aSKINCLINIC susceptible d’indemnització.