Política de privacitat

1 – RESPONSABLE DEL FITXER DE DADES

La informació facilitada per l’USUARI a través de qualsevol dels formularis de la pàgina web o per e-mail, serà inclosa en el fitxer responsabilitat Julia Espanya Perfums, SA amb CIF: A-22220396 i domicili fiscal a Avinguda Puigcerdà Nº7 Polígon industrial “el Pla “08185 Lliçà de Vall, Barcelona, Catalunya, Espanya. Per a qualsevol consulta sobre el tractament de dades, dubtes o cancel·lació dels mateixos l’usuari pot contactar per a donar de baixa les seves dades a info@skinclinic.es

2 – FINALITAT DEL TRACTAMENT

L’EMPRESA tractarà la informació facilitada per l’USUARI amb diferents finalitats que es detallen a continuació:

Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre L’EMPRESA i l’USUARI. Prestar els serveis sol·licitats per l’usuari.

Gestionar, administrar, prestar, ampliar, adequar i millorar els serveis als quals l’USUARI hagués decidit subscriure o donar-se d’alta.

Realitzar estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats.

Enviar informació requerida per l’USUARI i per a la que prèviament ha donat el seu consentiment ja sigui en el procés de registre o de compra, (informació comercial, notícies, articles informatius, etc.).

L’USUARI consent el tractament de les seves dades amb les finalitats descrites, sense perjudici del dret que li assisteix de revocar aquest consentiment a través d’un correu electrònic a l’adreça info@skinclinic.com identificant-se com USUARI del LLOC WEB i concretant la seva sol·licitud.

3 – CONSERVACIÓ DE LES DADES

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals serà de 10 anys des de que el client hagi deixat de ser client actual de la companyia. Dades dels subscriptors per e-mail o formularis del LLOC WEB. Des de que l’usuari es suscriu fins que es dona de baixa. Dades dels subscriptors per e-mail o formularis externs. Des de que l’usuari es suscriu fins que es dona de baixa o es presta el servei.

4 – EXERCICI DE DRETS

L’USUARI podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició a través d’un correu electrònic a la direcció info@skinclinic.com, indentificant-se com a USUARI i concretant la seva sol·licitud indicant una direcció de correu electrònica per l’atenció d’aquestes sol·licituds.

5 – COMPROMISOS DE L’USUARI

L’USUARI garantitza que és major de 18 anys i que la informació facilidada és exacta i veritable. L’USUARI es compromet a informar a l’EMPRESA de cualsevol modificació que pateixi la informació facilitada a través d’un correu electrònic a la direcció info@skinclinic.com, identificant-se com USUARI i concretant la informació que hagi de ser modificada.

Així mateix L’USUARI es compromet a guardar les claus i còdigs d’identificació en secret i a informar el més aviat possible a L’EMPRESA en cas de pèrdua, substracció o accés no autoritzat. En tant no es produeixi aquesta comunicació, L’EMPRESA quedarà exempta de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús per tercers no autoritzats de tals contrasenyes i còdigs indentificats.

6 – DADES FACILITADES PER L’USUARI

En caso de que L’USUARI faciliti dades personals de terceres persones amb qualsevol finalitat, garantitza haver informat prèviament als afectats i haver obtingut el seu consentiment per la comunicació de les seves dades a l’EMPRESA

L’USUARI garantitza que els afectats son majors de 18 anys i que la informació facilitada és exacta i veraç. L’ EMPRESA contrastarà el consentiment de dits afectats a través d’un primer correu electrònic amb contingut no comercial en el que es sol·licitarà la verificació del consentiment otorgat en el seu nom per l’USUARI a la direcció info@skinclinic.com.

En cas de que es derivin responsabilitats per un incompliment d’aquestes condicions per part de l’USUARI, haurà de respondre a les conseqüències de dit incompliment.

7 – MESURES DE SEGURETAT

L’EMPRESA ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantitzen la seguretat de les dades de caràcter personal y eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. No obstant, l’USUARI ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

8 – CONFIDENCIAL I CUSTÒDIA DOCUMENTAL

Secret professional. Els professionals que treballen a l’EMPRESA i que tinguin algun tipus d’intervenció en els serveis prestats a l’USUARI, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la que hagin accedit per raó professional. La informació subministrada per l’USUARI tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per d’altres finalitats que les relacionades amb els serveis prestats des de l’EMPRESA. L’EMPRESA es veu obligada a no divulgar ni revelar informació sobre les prestacions de l’USUARI, els motius de l’assessorament sol·licitat o la duració de la seva relació amb aquest.

Custòdia documental. Amb l’objectiu de preservar i garantir la confidencialitat, L’EMPRESA es compromet a destruir tota la informació confidencial a la que per raons d’una prestació de serveis hagi tingut accés una vegada trancorreguts 90 dies des de la finalització del servei, malgrat que existeixi una obligació legal per la seva conservació. Si el USUARIO desea conservar el original o una copia de dicha información, deberá imprimirla o guardarla por sus propios medios o acudir a la sede de LA EMPRESA para recogerla antes de su destrucción.

Dret a l’Accés (Art. 15)

L’usuari pot sol·licitar al responsable del tractament de dades la confirmació de si s’estan tractant o no les dades personals que el concerneixen, tals com:

· Objecte del tractament

· Categories de les dades personals tractades

· Destinataris o categories de destinataris als que es va comunicar les dades esmentades

· L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, lògica aplicada i conseqüències.

Dret a la rectificació (Art. 16)

L’interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen, tenint en compte la finalitat del tractament, l’interessat tindrà dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes..

Dret a l’Oblit o Supressió (Art. 17)

L’usuari interessat té dret a obtenir sense dilatació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixen, ja que quan l’interessat s’oposi al tractament, quan les dades personals hagin sigut tractades il·lícitament o quan ja no siguin necessaris per la finalitat amb la que van ser recollits.

Dret a la Portabilitat (Art. 20)

L’usuari tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable de tractament, en un format estructurat, d’ùs comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable de tractament.

Dret a l’Oposició (Art. 21)

L’interessat té dret d’oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que dades personals que li concerneixen siguin objecte de tractament, inclosa l’elaboració de perfils.